Středa 3. června 2020, svátek má Tamara
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 3. června 2020 Tamara

Sociální problematika v ČR

Irena Aghová

Styk s úřady: Úředníci, úřadujte!

V úřadech má vládnout železný pořádek a v domácnostech má existovat rodinný spisový archiv. Pro úřady mnoho zákonů upravuje ve svých ustanoveních, jak nakládat se spisy, které se archivují a které zase po určité době se mají skartovat. Pro úspěšnou komunikaci s úřady musí občan prokazovat řadu skutečností, které jsou pro něho zákonem vyžadovány. K tomu potřebuje jako podklad své dokumenty. Máte je založeny?

1.1.2012 v 20:32 | Karma článku: 15.82 | Přečteno: 1352 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální péče: Je třeba změnit postoj ke stáří

Sociální péče se bude soustřeďovat do tzv. sociálního podnikání, o kterém jsem se zmínila v přiloženém článku. Sociální péče o přestárlé lidi v Chomutově však ukazuje, jak to může probíhat v praxi. Pokud celá problematika přejde do nestátních organizací, pak je možné, že v mnoha případech bude podobně katastrofální. Jde o peníze! Mnoho rodin, které se z objektivních a zcela pochopitelných důvodů nemohou starat o své nemocné příbuzné a nemají peníze na drahé služby, pak samozřejmě nebude moci být poskytována péče nad finanční limit, podle kterého je nabízena. Pokud rodina bydlí daleko a nemůže svého příbuzného často navštěvovat, pak samozřejmě se často nedozví, jak je se ním zacházeno ...

6.12.2011 v 1:46 | Karma článku: 23.15 | Přečteno: 1229 | Diskuse

Irena Aghová

Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony

Zákon 364/2011 Sb, Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí je předložen v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10, který byl vyhlášen dne 14. března 2011 a kterým se uplynutím dne 31. prosince 2011 zrušuje zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, a to z důvodu procedurálních pochybení při přijímání tohoto zákona. Podle tohoto nálezu Ústavního soudu, nebude-li do okamžiku nabytí účinnosti derogačního výroku tohoto nálezu přijata nová úprava, obživne dnem 1. ledna 2012 úprava obsažená v právním řádu přede dnem účinnosti zákona č. 347/2010 Sb., zrušeného tímto nálezem.Zákon č. 347/2010 Sb. byl přijat v souvislosti s přípravou Zákonu státního rozpočtu České republiky pro rok 2011 a stavem státního rozpočtu, kdy se ukázalo nezbytným přijmout řadu úsporných opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu; navrhovaná opatření, až na výjimky, měla přitom mít trvalý charakter, neboť se nemělo jednat jen o jednorázovou úsporu pro rok 2011, ale o systémová opatření snižující schodky státních rozpočtů i v dalších letech. Řada navrhovaných opatření přitom vycházela z Programového prohlášení vlády, popřípadě z poznatků praxe a provedených analýz, aby byly odstraněny některé neefektivní a nehospodárné postupy; do zákona byly zapracovány i některé změny, které reagovaly na předchozí legislativní úpravy a směřovaly k odstranění zjištěných nedostatků nebo chyb převážně legislativně technické povahy. Důvody, pro které byl zákon č. 347/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011 přijat, trvají nadále a opatření, která tento zákon přinesl, jsou nadále potřebná. Protože však zákon č. 347/2010 Sb. se nálezem Ústavního soudu zrušuje uplynutím dne 31. prosince 2011 a od 1. ledna 2012 by tak mělo dojít k obnovení právního stavu účinného ke dni 31. prosince 2010, pokud nebude do konce roku 2011 přijata nová úprava s účinností od 1. ledna 2012, stanoví se přijmout opatření, která přinesl zákon č. 347/2010 Sb. a která měla být účinná i po roce 2011, znovu. V opatřeních původně obsažených v zákoně č. 347/2010 Sb. se přitom nově stanoví jen několik nezbytných dílčích úprav vyplývajících zejména ze skutečnosti, že některé zákony, jejichž novely jsou obsaženy v zákoně č. 347/2010 Sb., byly v uplynulém období novelizovány jinými právními předpisy.

5.12.2011 v 21:45 | Karma článku: 14.88 | Přečteno: 1972 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální politika: Sociální podnikání, péče a reformy

Představuji Vám fenomén, který v současnosti není pevně zasazen do prostředí české sociální ekonomiky a ani v české legislativě nenalezneme pro něj ani v legislativě ČR odpovídající úpravu. Definici podnikání známe všichni: „Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku.“ Obchodní zákoník podnikání definuje jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku“. V této souvislosti může být sociální podnikání chápáno jako snaha určité osoby či právnického subjektu soustředit se nikoli pouze na finanční aspekty vývoje svých činností, ale zohledňovat a aktivně se věnovat také společenským cílům, které tyto jednotky mohou plnit. Jde tedy o jistou formu přesahu podnikatelských aktivit do společenské sféry a jejich využití pro veřejné blaho. V přístupech se k sociálnímu podnikání je s ohledem na výše uvedenou nejednotnost v koncepcích spolu s terminologickou neujasněností vlastní sociální ekonomie rovněž možno setkat s více výklady.

1.12.2011 v 3:42 | Karma článku: 15.17 | Přečteno: 2273 | Diskuse

Irena Aghová

Zaměstnanost: Politika zaměstnanosti, vývoj a jak nyní

V podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického vývoje v Evropě, vyhlásila EU na jarním zasedání Evropské rady v roce 2000 Lisabonskou strategii. Tím reagovala na nedostatečnou ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost zemí Unie a upozornila na nutnost větší vzájemné provázanosti mezi politikami, mezi hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou. Strategie zahrnuje celkem devět cílů, rozdělených do tří skupin na směry ekonomické, sociální a ekologické. Tyto 3 směry vytváří pilíře Lisabonské strategie. Pro koordinaci a určité sjednocení směrů hospodářské politiky a směrů zaměstnanosti, byly vytvořeny tzv. Integrované směry pro růst a pracovní místa (Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Národní program reforem říjen 2005. Na jejich základě přijal každý stát EU vlastní Národní program reforem (NPR), který je pro danou zemi závazný a vymezuje priority a opatření vedoucí k růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

26.11.2011 v 19:36 | Karma článku: 17.30 | Přečteno: 5471 | Diskuse

Irena Aghová

Nemoc: Osamělost v nemoci a utrpení

Nemohu odsuzovat sobectví, protože se často samo obrátí proti těm, kteří vidí jen vlastní prospěch na úkor bližních. A jestli si někdo myslí, že to jsou staré povídačky východních mudrců, pak ať si stojí při svém a hřeje se nadějí, že to tak není (nebo to bude odpuštěno). Mezi smutné projevy sobectví je nevidět utrpení druhých lidí a nemyslet na nemocné, kteří jsou připoutáni ke svému údělu a prožívají osamělost v době rekonvalescence ...

24.11.2011 v 1:52 | Karma článku: 15.98 | Přečteno: 1038 | Diskuse

Irena Aghová

Veřejné práce: Idea a praxe

O veřejných pracích vychází mnoho článků, ale v takové rovině, že se mi nezdá, že by bylo všechno zorganizováno a připraveno a dokonce se mi nezdá, že by od 1. ledna 2012, kdy by měla celá akce vypuknout bylo připraveno dost "košťat" pro nezaměstnané, kteří pod režim zákona, který upravuje povinnost vykonávat veřejné práce, spadají. Připomínám, že práce jsou neplacené, že lidé jsou povinni tímto způsobem vracet státu alespoň symbolicky to, co jim dává v příspěvcích a očista ulic a prostranství je poděkování společnosti, že se na ně složila. Tak to chápu já. A možná, že více lidí.

18.11.2011 v 21:51 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 1611 | Diskuse

Irena Aghová

Bydlení: Přechod na smluvní nájemné

Sociální dávky náleží kompetenčně Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) . Protože však se na webové stránky Ministerstva místního rozvoje obrací stále více nájemníků, kteří se díky růstu nájemného v poslední době dostávají do obtížné sociální situace. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo místního rozvoje připravili přesměrování na základní informace o dvou systémech podpory . První a základní systém je Státní sociální podpora v podobě Příspěvku na bydlení. Žádosti se podávají na místně příslušných Úřadech práce. Nutnými doklady je prokázání příjmů a nákladů na bydlení. U nájemních bytů je nutno mít buď oznámení o jednostranném zvyšování nájemného nebo nájemní smlouvu, ze které bude patrná výměra bytu a výše nájemného. Doplňkovým systémem podpory, který poskytují přímo obecní nebo městské úřady a jejich sociální odbory, je tzv. Doplatek na bydlení, který je poskytován v režimu hmotné nouze.

17.11.2011 v 14:57 | Karma článku: 14.72 | Přečteno: 1169 | Diskuse

Irena Aghová

Důchod 2012: Vyměřovací základ, redukční hranice a základní výměry

Vyhláška č. 286/2011 Sb. ze dne 21. září 2011 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012 s účinností od 1. ledna 2011

17.11.2011 v 13:55 | Karma článku: 17.91 | Přečteno: 2758 | Diskuse

Irena Aghová

R - zákon: O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2012 je velmi důležitý pro postižené odoby, které podle jeho principu, mají nárok (nikoliv právo) na dávky na zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení. Tento článek slouží k informaci a orientaci v novém zákoně, který bude účinný od 1. ledna 2012 a který si můžete vyhledat na Internetu a sledovat jeho novelizace. Také vás tímto odkazují na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, které je kompetentním orgánem.

15.11.2011 v 12:21 | Karma článku: 15.45 | Přečteno: 2351 | Diskuse

Irena Aghová

Život v obavách: Proč a čeho se bojíme

Strach a úzkost, které mnoho lidí provází každý den má jednak iracionální původ z těžko identifikovatelných příčin a jednak racionální původ ze zkušeností z minulosti, které si lidé přenáší do svých vzorců v chování v novém prostředí a také jeho původem jsou možné dluhy, které mohou vzniknout nejen z půjček, ale také z lhostejnosti a z nepořádku.

13.11.2011 v 12:01 | Karma článku: 14.67 | Přečteno: 1031 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální reforma v Německu od roku 2002 do roku 2006

Problém sjednocení Německa si vyžádal důslednou sociální reformu, která znamenala největší sociální revoluci, kterou německá společnost nezažila od dob nacistického Německa. Tento článek zobrazuje situaci od roku 2002 do roku 2006 a jeho smyslem bylo podat přehled o sociální reformě nazvané Hartz I.-IV.

6.11.2011 v 17:44 | Karma článku: 18.62 | Přečteno: 1359 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální řád: Může dojít ke změně politiky?

Nemám tolik času, abych důsledně sledovala tisk a vybírala si z něho něco zajímavého, co by mou úvahu podpořilo, i když jistě nejsem sama, kdo nad změnami v tomto čase a v této době přemýšlí. Tedy o změně sociálního řádu ve světě. I když zatím děje probíhají bouřlivě, někde i krvavou cestou, nejsou jistě samy o sobě. A myslím si, že to není jen dílo ekonomiky, do jejíhož pojmu zahrnuji všechno důležité, co souvisí s životními zájmy států, národů, společenských vrstev a skupin až k jednotlivcům a nazvala bych to pracovně životním standardem. Jde i hlubokou změnu sociálních vazeb a jejich hodnot, které zatím nepojmenováváme, spíše používáme staré instituty a pojmy k měnícím se obsahům. Můžeme pozorovat i přehodnocování sociální potřebnosti ve všech směrech, snižování věku pro trestní odpovědnost mládeže, v rodinách pak povinost respektu k rodičům, což jistě nabude nového obsahu a významu právě směřujícímu ke změnám a posilování sociálních vazeb v rodinách a mezilidských užších vztazích. V širším pohledu bych zahrnula do měnícícho se sociálního řádu i sociální zázemí a řád pro národ, který dává právní i sociální podobu pro politiku i pro každodenní život. Možná, že jsem měla napsat "správnou politiku", ale zatím není jasné, kam politika směřuje a zda v nejbližší době, v řádu deseti let, si změny, vyvolané reformami, které nejsou jistě nevýznamné, vynutí i široké sociální a politické změněné přístupy ve státech, které stále využívají stereotypní modely politických konstrukcí, pocházející z minulých dob a nepasujících na současný stav sociálních změn ve společnosti. A myslím si, že proto vše prochází v bouřích, které jasně signalizují nespokojenost, která se rovná nejistotě a nedůvěře ve fungování státu.

1.11.2011 v 23:49 | Karma článku: 16.17 | Přečteno: 914 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé pod tlakem: A děti napodobují chování svého okolí

Děti mají v rukou prostředky, které mohou rodiče přivést do velkých potíží. A mezi takové prostředky jsou mobily a počítače. K těmto problémům ještě také přichází neplatičctví a nepřiznání udělených pokut za jizdy na černo, neuhrazení pokuty v předepsané době a u studentů ještě navíc dluhy s vysokými úroky při nezodpovědném půjčování peněz. Myslím, že, podle mého pozorování a i ze zkušeností z některých velmi tristních případů , děti sice ví, že všechno, co mají k dispozici, co se týče eletroniky nebo předplatného na jízdné, stojí peníze a že zapomenutí karty není výmluva pro revizora, aby dítě nepokutoval, přes všechna napomínání a varování mnoho dětí nedbá o následky, které se pak projeví exekučním příkazem vůči rodičům a zabavováním věcí ... konečně, děti jsou denně svědky porušování pravidel u dospělých a nemají téměř žádný dobrý příklad ...

19.10.2011 v 10:15 | Karma článku: 18.53 | Přečteno: 1058 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Každý se o sebe postarat neumí a nemůže

Sem tam se ozve hlas, že lidé se mají o sebe postarat a nebo jsou povinni o sebe postarat. Ale jsou lidé, kteří žijí mezi námi a potřebují pomoci, protože si na svět přinesli různé vady, které pro ně znamenají velké těžkosti v životě, v práci a ve vztahových záležitostech mezi lidmi. A v ambiciózních rodinách, které se chlubí úspěchy, nosí nos nahoru a myslí si, že je příroda povinna je obdařovat tím nejlepším, co má, se jako na truc může narodit človíček, který nestačí starším sourozencům, nenaplňuje ambice rodičů a rodina se za ně stydí. Jsou jiní, ale věřte tomu, že každý nedostatek je vyrovnán zase nějakou zvláštností, která se brzy projeví a tak není pochybností, že člověk je originální a neopakovatelnou bytostí, která vždy překvapí ...

17.10.2011 v 23:07 | Karma článku: 18.10 | Přečteno: 1077 | Diskuse

Irena Aghová

Sociální politika. Jak v roce 2012

Předkládám vám změny v sociální politice a zaměstnanosti i v zákoníku práce, které nás čekají v roce 2012, tedy již od 1. ledna. Zatím je nekomentuji ...

25.9.2011 v 10:33 | Karma článku: 17.63 | Přečteno: 2118 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz