Z historie

Irena Aghová

Společnost: O těžkých časech stěhování národů a o Boëthiovi

Tématem mého článku je vhled do situace, kterou zažívala Evropa po dramatickém stěhování národů a jak se snažila s novou situací kulturně vyrovnat. Též bude řeč o Boëthiovi na dvoře gótského krále Teodoricha.

21.3.2017 v 0:45 | Karma článku: 19.47 | Přečteno: 442 | Diskuse

Irena Aghová

Předbělohorská doba – část 1.

Cílem mého seriálu o bělohorské době bylo zabloudit do starých historických pramenů a z nich vybrat nejdůležitější body dějů, které vedly nejen ke stavovskému povstání, ale k bitvě na Bílé hoře, a posléze k dalším událostem.

28.9.2015 v 9:12 | Karma článku: 15.99 | Přečteno: 1067 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty : Křesťanství - období 1. - 7. století

Cílem mého pojednání o křesťanství je pojednání o počátcích křesťanství od 1. do 7. století, kdy se formovaly základní pilíře a křesťanská identita.

11.8.2015 v 23:15 | Karma článku: 15.57 | Přečteno: 741 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Judaismus a židovské vědomí

Judaismus znamená jednak kulturu, sjednocující židovský lid a jako náboženství, které sjednocuje židovský národ do svazku posvátné historie.

10.8.2015 v 16:22 | Karma článku: 12.76 | Přečteno: 427 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Buddhismus

Tento velmi stručný náhled do buddhistických nauk jen okrajově seznamuje s hlavními směry učení. Učení je tak rozsáhlé, že k hlubšímu poznání je třeba pročíst velké množství knih. Zájemcům přeji mnoho trpělivosti.

9.8.2015 v 15:12 | Karma článku: 10.84 | Přečteno: 388 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Doba dynastie Jin, Čou a válčících států

V době, když národy okolo Středozemního moře dávno dosáhli vrcholu své tvůrčí síly, obyvatelé nesmírně rozsáhlých nížin Východní Asie se jen těžce a pomalu vynořují na jeviště dějin.

9.8.2015 v 4:10 | Karma článku: 11.96 | Přečteno: 332 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Starořímské náboženství

Náboženský starořímský systém a římské kulty předcházejí křesťanství, které v 1. století n.l. vstoupilo na půdu římské říše.

8.8.2015 v 14:20 | Karma článku: 13.29 | Přečteno: 605 | Diskuse

Irena Aghová

Lidé a kulty: Boj mezi imanencí a monismem

Proč se zabývat imanencemi? Je to od pradávna filosofický pojem, který má dopad na názorovou linii o původu světa, o osobnosti člověka, o vztahu Boha se světem, svobodě člověka a vzájemného vztahu s Bohem, do dnešních dob.

7.8.2015 v 16:25 | Karma článku: 12.42 | Přečteno: 616 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 6 - Sekularismus

Církev žije v sekularizované společnosti, která se k církvi staví lhostejně až nepřátelsky. Československý stát s ohledem na Slovensko nesahá k odluce, ale rozsáhle sekularizuje církevní majetek, vrcholu dosahuje sekularizace za vlády komunistů (1948 – 1989), kteří odebrali církvi veškerý produktivní majetek, aby byla finančně téměř zcela závislá na státu. Současně jí znemožnili plnit její sociální funkci ve společnosti zabavením všech zdravotnických a sociálních zařízení. Církev se postupně stává menšinou, která žije v diaspoře. Pokusy vyřešit novým způsobem financování církve nezávisle na státu jsou až dosud neúspěšné.

15.7.2012 v 14:18 | Karma článku: 11.84 | Přečteno: 1355 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 5 - Státní dirigizmus

Stát byl stále více centralizován. V tomto duchu dynastický absolutizmus a později osvícenství formovaly církev podle svých představ do nástroje státní moci a součásti státní administrativy. Osvícenství vyrůstalo z přeceňování rozumu a podceňování víry. Stát má podle josefinismu, místní odrůdy osvícenství, pečovat o blaho lidu. Vazba církve na papeže byla záměrně narušována. Stát reprezentovaný Habsbursko-lotrinskou dynastií se stával poručníkem církve a usiloval i o její vnitřní přeměnu v duchu liberálních ideí. Na konci tohoto období však stát v duchu osvícenství přestal mít zájem na výlučnosti katolického náboženství, povolil všem náboženskou svobodu, nesáhl však k odluce státu od církve po francouzském vzoru. Stát se formoval ke konci tohoto období stále více jako občanská společnost, i když nedošlo k oddělení státu a církve.

15.7.2012 v 13:02 | Karma článku: 8.34 | Přečteno: 564 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 4 - Rekatolizace

Církev žila ve společnosti, v níž katoličtí habsburští panovníci prosazovali ve vlastním dynastickém zájmu násilnou rekatolizaci českých zemí. Stát znovu přebral ochrannou funkci nad katolickou církví, jen s tím rozdílem, že katolickou víru vnucoval všem poddaným a k procesu rekatolizace používal služeb církve. Církev je postavena před problém znovubudování církevní struktury a získání širokých vrstev obyvatelstva, což se podařilo až tzv. novou zbožností, která vyústila v barokní pojetí zbožnosti, jež oživilo náboženské cítění a náboženský život.

15.7.2012 v 10:46 | Karma článku: 8.41 | Přečteno: 636 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 3 - Náboženské spory

Církev žila ve společnosti, která se bouřila proti dosavadnímu pojetí církevního života a života z víry. Došlo k rozvrácení církevních struktur, rozchvácení a poničení církevního majetku v Čechách a částečně i na Moravě, ke vzniku husitství a protestantizmu jako negativní reakce na vnitřní problémy církve. Stát řešil dilema, jak se má stavět ke katolické církvi, k utrakvistům a později k protestantům. Ochranná funkce státu nad katolickou církví zeslábla.

14.7.2012 v 21:30 | Karma článku: 7.39 | Přečteno: 433 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 2 - Středověké křesťanství a právo

V druhém díle tohoto seriálu se dozvíme, jak vypadalo majetkové právo mezi církví a světskou šlechtou a také o důvodu zakládání klášterů a rozšiřivání cíkrveního majetku. Tyto texty slouží pouze pro přehled k problematice, literatira, která byla použita k jejich zpracování bude uvedena na konci seriálu.

12.7.2012 v 20:29 | Karma článku: 7.34 | Přečteno: 728 | Diskuse

Irena Aghová

Církevní majetek: Část 1 - Evangelizace a budování klášterů

Včera jsem se dostala do zajímavé debaty o církevním majetku, a tak Vás zvu na procházku naší zemí, která se doslova pyšní krásnými památkami z hlubokého středověku a po časové ose ještě dál, až do dnešní doby. Možná, že se mi podaří, pro ty, kteří se majetek církví zajímají a současně milují historii, vykouzlit přehled dění a památek, které bývají odhalovány jen nadšenci a zájemci. Použitá literatura bude uvedena v posledním díle, na samém konci tohoto povídání. Přeji Vám příjemnou zábavu a snad taky trochu toho poučení.

11.7.2012 v 18:28 | Karma článku: 7.65 | Přečteno: 637 | Diskuse

Irena Aghová

Z církevních dějin: 4. Osm koncilů a jejich průběh

Mezi řešenou problematikou Východu a Západu byl velký rozdíl. Zatímco na Východě se vedly boje o trinitární a christologické problémy, Západ se zabýval hlavně otázkami soteriologickými. Nešlo zde tolik o metafyzické spekulace, které byly velice blízké Řekům, ale spíše o praktické, docela osobní problémy spásy, které se přímo a naléhavě dotýkaly křesťanského života: svoboda lidské vůle a hřích, prvotní stav milosti a dědičná vina, nutnost a působení milosti v procesu ospravedlnění každého jednotlivce. Těžištěm spekulativní teologie byl po celé první tisíciletí Východ. Vysvítá to už z toho, že se všech osm koncilů konalo na Východě.

12.2.2012 v 0:00 | Karma článku: 14.29 | Přečteno: 1704 |

Irena Aghová

Z církevních dějin: 3.1 - (Osm koncilů) - Stát a církev

Církevní historik Eusebios zřejmě vyjádřil nejen své individuální mínění, ale názor většiny spolubiskupů a křesťanských současníků, když ve Vita Constantini (c. 46) vylíčil císaře jako ideálního křesťanského vládce a zdálo se mu, že jím nastala pro církev nová doby spásy. Zanechal nám nádherný a působivý obraz: Když Konstantin na závěr nicejského koncilu 25. července 325 uspořádal slavnostní banket pro shromážděné biskupy - císař právě slavil dvacáté výročí své vlády - nikdo z biskupů nechyběl u císařské tabule. Nedá se vylíčit, co se tu dělo; osobní strážci a trabanti stáli s tasenými meči kolem předního nádvoří císařského paláce; služebníci Boží však mohli mezi nimi bez bázně procházet až do nitra paláce. Jedni leželi u stolu na lehátkách spolu s císařem, zatímco ostatní spočívali na lehátkách po obou stranách. Člověk by to byl snadno považoval za obraz království Božího nebo se domníval, že to vše je pouhý sen a nikoli skutečnost (Vita Const. III, 15).

9.2.2012 v 21:39 | Karma článku: 18.45 | Přečteno: 878 |

Irena Aghová

Z církevních dějin: 1- Řeholnictví

Velmi dlouhou dobu jsme byli od církevních dějin odpoutáni, a tak nás míjejí zajímavé osobnosti i souvislosti s dějinami lidstva. Přesto si myslím, že bychom si měli připomínat myšlenky, které jsou součástí naší evropské kultury i civilizace. Největší hodnotou Říma a jeho nechtěným odkazem je křesťanství jako nové náboženství lásky nejen člověka k Bohu, ale i člověka k člověku. Jeho základní hodnotou je mravní přikázání člověku a jeho výzva „miluj svého bližního jako sebe samého“. Pro tento civilizační mravní patos se stalo křesťanství ukazatelem pro věky příští celého lidstva a pro středověk zvlášť. Historicky je třeba vidět, že křesťanství není náboženství, které by navazovalo na různé typy starých náboženství a přírodní síly. Je to systém, který navazuje na tradici židovskou, v jejímž pojetí je Bůh Hospodin a má svůj duchovní přesah mimo pozemské rozměry.

3.2.2012 v 8:25 | Karma článku: 16.24 | Přečteno: 1066 |

Irena Aghová

Střípky z historie: Řekové ve středověku neuměli zeměpis

Nacházíme se v období, které se nazývá gotika v Byzantské říši. Ale než přejedeme před hranice Evropy, zastavme se v Byzanci, v které to vyprávění všechno začalo. Musíme se pozastavit nad tím a s údivem prozradit, že byzantská říše jako taková naprosto opomíjí zeměpis, i když ho vynalezli staří Řekové a sousedů, u muslimů, které Byzantici nenávidí a naopak, dosáhl velkého rozkvětu. Ale snažili se, o tom žádná. Zachoval se zlomek portulánu z 10. století, a to je veškeré geografické dědictví z byzantské říše, Ovšem, pokud do něho nezahrneme Křesťanskou topografii Kosmy Indiopleusta asi z roku 550 a z 10. století traktáty Konstantina Poryrogenneta "De thenatibus a De administrando imperio", jejichž zaměření je diplomaticko - správní. Tato geografická slepota Byzanticů není ani náhodná ani úmyslná. Vyplývá z římsko-byzantického pojetí císařské moci, jež je pozemským vtělením moci Boží a posvěcuje nejen césaře, ale i veškerá území a osobyuznávající jeho svrchovanost.

3.9.2011 v 13:00 | Karma článku: 13.70 | Přečteno: 1553 | Diskuse

Irena Aghová

Výročí: Za Mistrem Janem Husem - část 7

"Šestého dne měsíce července, jinak v sobotu po svatém Prokopovi, byl mistr Jan Hus přiveden od arcibiskupa rižského k většímu chrámu města Kostnice, kde se konalo obecné zasedání prelátů za předsednictví římského a uherského krále. A uprostřed toho zasedání a chrámu byla jakási stolice na způsob stolu do jisté míry povýšena a na ní byly na jakémsi špalku položeny roucho a ornát mešní a oblečení kněžské k odsvěcení mistra Husa." http://www.youtube.com/watch?v=VlHbYpRMRvE&feature=related

10.7.2011 v 0:00 | Karma článku: 14.25 | Přečteno: 1457 | Diskuse

Irena Aghová

Výročí: Za Mistrem Janem Husem - část 6

V císařství se dostal k moci Zikmund. Pochopil, že má nyní příležitost si zahrát roli karolinských vladařů a přislíbil pomoc pisánskému papeži, ale jen za určitých podmínek, Žádal svolání koncilu a jako místo stanovil Kostnici, Jako první oznámil křesťanskému světu, že koncil zahájí svá jednání 1. listopadu 1414. Nenaléhavější úkol bylo skončení rozdělení a brzy se ale zase objevily neshody. Na poli soudní procedury dosáhl Zikmund v únoru 1415 rozhodujícího úspěchu. 29. května 1415 Jan XXIII. uznal svou porážku, pisánský papež byl odstraněn. 4. července tého roku abdikoval Řehoř XII. Benediktz XIII. byl stále neoblomný, ale když Zikmund roku 1415 odstranil klementinskou obdienci, Benedikt XIII. musel odstoupit a uchýlil se do pevnosti Peniscola. Koncil jej sesadil 26. července 1417. Dne 11. listopadu 1417 konkláve zvolilo papežem Řámana Odona Colonnu, papeže Martina V. ...

9.7.2011 v 0:00 | Karma článku: 13.10 | Přečteno: 1512 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz