Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Předpověď konce světa roku 2012 – část 2.

6. 09. 2010 0:00:09
Použití duchovních textů k manipulaci s lidským úsudkem a vyvolávání obav, jejich překrucování a obchodování s nimi je běžná záležitost, známá i z historie. Psané slovo má moc a lidé na něho soustředí svou pozornost, Současně utkvívá v paměti. Jsou texty, které by člověk měl brát vážně a nebo na ně hledět s úctou. Ale jsou texty, jim podobné, které slouží k obchodu a to dobrému obchodu. Na čem nejlépe vydělávat, než na lidském strachu o budoucnost, na existenčním strachu a obavách? I bez ohledu na to, že lidé v tu chvíli mohou ztratit motivaci k životu, mohou upadnout do beznaděje? Jsou však ještě zajímavá proroctví, z nichž několik uvádím pro informaci.

Pociťujete na sobě příznaky transformace?

Během roku 2010 se na internetu objevila také řada názorů, že řada katastrof, která letos postihla četná místa na Zemi (silná zemětřesení, opakující se povodně ve střední Evropě, bezprecedentní horka a požáry v Rusku apod...) již souvisí se stupňujícími se změnami do roku 2012. Vědci však mluví o jiných příčinách těchto katastrof a teorie o blížícím se zvratu 2012 nepodporují.Ale například autor řady internetových článků na téma rok 2012 Jaroslav Krejčí, který podle svých slov intenzivně studuje tento fenomén několik let, ve svém článku Naplňují se už starodávná proroctví? Přijde v roce 2012 konec nebo nová světová éra?píše o zajímavých shodách mezi událostmi v první polovině roku 2010 a starými proroctvími od různých proroků. Podle tohoto zdroje byla předpovězena například ropná katastrofa v Mexickém zálivu nebo podpis protijaderné smlouvy mezi Ruskem a USA, ke kterému došlo dne 8.4.2010 v České republice. Autor zároveň upozorňuje na skutečnost, že řada lidí zřejmě pociťuje specifické příznaky tzv. "transformace vědomí" (tj. údajný duchovní vzestup lidstva, jež souvisí s postupným přechodem do dalšího věku po roce 2012).

Proroctví, poselství a předpovědi o současnosti

Apokalypsa

Apokalypsa byla zařazena do blblických textů Nového zákona i před odpor sv. Augustina, který tvrdil, že odporuje duchu křesťanství a jeho směřování a že mezi knihy Nového zákona nepatří. Spíš náleží k prorocké židovské literatruře. Nicméně, jak vidíme, prosadila se a po celá staletí z ní lidé čerpají poznatky, ať již děsením věřících, výklady, které vyvolávají strach u dětí, čerpalo z ní zdařile umění i literatura. A je součástí duchovní výuky věřících křesťanů. Prorokovaný příchod Syna člověka a poslední soud ze starozákonní tradice, budou vždy součástí vědomí lidí, pokud se budou k víře hlásit. A budou, spolu s autory děl i umělci uvažovat, kteráže to pečeť je nyní zlomena. Ale pokud lidstvo má dospět k vývoji, dospěje k němu duchovně a ne na základě strachu, které v něm, díky manipulaci, vyvolávají starodávné texty, ať ji exoterického nebo esoterického původu. Ale věřím tomu, že Apokalypsa, nebo-li Zjevení sv. Jana bude vždy, pokud bude existovat inspirací, neboť je to text literárně krásný a inspirativní. I když mu lidé příliš nerozumí, neboť se těmto starým textům duchovně i lidsky stále více vzdalují.

Přírodní znamení a proroctví

Přírodním znamením - zemětřesení, sopečným výbuchům, povodním, suchu - přisuzovali jasnovidci a proroci ve všech dobách velký význam. Hovoří se o nich v Novém zákoně, rozuměli jim šamani přírodních národů, média i klasičtí proroci. Dnes můžeme pozorovat stále více a více znamení, která mluví jednoznačně: země je nemocná a my na tom jsme sotva lépe.

„Uzdravme sebe a tím i svět, který nás obklopuje - toť výzva všech proroků a zároveň šance, již nám předkládají. Osud totiž není „osudový", nýbrž určující směřování, jež lze odvrátit, jestliže budeme působit ze všech sil proti němu.“

Když jsme v předchozím díle hovořili o informačním poli, nebo o Akaše a schopnosti lidí do něho vstoupit na základě „chanellingu“, lze vysvětlit mnohá vidění, sdělovaná jasnovidci, ale s tím, že není jistota, ke kterému časovému období se váže.

Malachiášovo proroctví

Jedno z nejslavnějších proroctví v dějinách je tzv. apoštolská předpověď sv. Malachiáše. Malachiáš napsal hesla 112 papežů, k nim přiřazená, která je mají vystihovat. Jako prvního papeže zmiňuje Celestina II.
A to zásadní je, že jméno třetího od konce, je Jan Pavel II., nebo-li přiřazený popis De labore solis = Z námahy slunce. Toto bývá vykládáno různě, ale nejčastěji ve smyslu námahy z častých cest po celém světě, díky kterým láskou prozařuje svět. Jiné výklady hovoří též o kosmických událostech :) a další také o zlatém věku Vatikánu. Posledním papežem se má stát Petr II., nebo-li Petrus Romanus = Petr Římský. (Jen pro doplnění. Za prvního papeže se považuje svatý Petr - apoštol, jeden z učedníků Ježíše Krista. Žádný další papež si nikdy nezvolil jméno Petr, neboť by to z mnoha důvodů nebylo při nejmenším vhodné). Tento papež má svůj lid vést v době, velkého soužení, kdy křesťané i papež sám budou krutě pronásledováni a samotné křesťanství bude existovat v utrpení. Poté přijde Soudce a bude soudit všechen lid.

Poznámka: Text může být nepřesný. Literatura, z které jsem čerpala, však uvádí tyto údaje.

Utajované třetí fatimské poselství až do roku 1960

Na konci druhé světové války byla v Berlíně mezi troskami katedrály sv. Pavla nalezena olověná tuba s pozoruhodným rukopisem. Ukázalo se, že jde o zápis proroctví jednoho benediktinského mnicha z roku 1810. Jeho prognózy k jednotlivým rokům jsou ještě lakoničtější než Nostradamovy.

1990 - znamení na obloze

1991 - noční záře

1992 - pád hvězd

1993 - smrt Udí

1994 - křik divoké zvěře

1995 - nářek matky

1996 - potopa na Zemi

1997 - smrt Měsíce

1998 - Gloria na nebesích

1999 - novýPetrus

2000 - vítězství olivovníku

Roku 1944 byl arcibiskupovi z Lehi-rie předán dopis, v němž malá Lucinka popsala průběh třetího zjevení. Biskup zapečetěný dopis předal do úřadu svaté stolice ve Vatikánu - ovšem až o třináct let později. Papež Pius XII., který zemřel 9. října roku 1958, odevzdal neotevřený dokument svému nástupci. Až následujícího roku v srpnu byla o-bálka rozlepena. O události zpravuje jeden z papežových tajemníků: „jednání probíhalo za zavřenými dveřmi, mohl jsem však sledovat kardinály, kterak vycházeli z papežovy kanceláře. Na jejich tvářích se zračilo hluboké zděšení. Když jsem se pokusil jednoho kardinála, jehož jsem blíže znal, oslovit, odstrčil mě stranou a beze slova šel dál. Vypadal, jako by právě uviděl nějaký přízrak." Dokument byl prý na přání papeže Jana XXIII předložen hlavním představitelům tehdejších velmocí, neboť - tak soudil papež - obsah dokumentu byl vhodným prostředkem k tomu, aby mocnosti ukončily pokusy s jadernými zbraněmi. Dohady a spekulace kolem dopisu mohly utichnout až v říjnu 1963, kdy byl pod názvem „Budoucnost lidstva" obsah třetího poselství konečně publikován. Vatikán ovšem nikdy oficiálně pravost dokumentu nepotvrdil; ovšem ani nevyvracel.

Proroctví velkých proroků o současnosti

Proroctví zde uvedená si můžete srovnat se skutečnými událostmi.

1995:

Edgar Cayce: Výbuch sopky na Filipínách

Nostradamus: Bude zvolen nový papež

1996:

Sun Bear: Nastává tfíleté období hladu

Nostradamus: Válka mezi Ruskem a Čínou

1997:

Sventlana: V Evropě vznikne mírový stát

Edgar Cayce: New York bude zatopen, hnutí občanských práv rozpoutá v Americe občanskou válku

1998:

Edgar Cayce: Japonsko zatopeno

Nostradamus: Princ Charles králem Anglie

1999:

Hideo Itakawa: Zánik světa v srpnu

Goodman: Celý svět zasažen zemětřesením

2000:

Alice A. Baileyová: Návrat Ježíše Krista na Zemi

Innocent Rissault: Schisma a zánik Říma

2001:

Edgar Cayce: Posun zemské osy

C. Barbarin: Počátek tisíciletého míru

2002:

Nostradamus: Počátek strašlivé války

Sventlana: Lidé objeví nesmrtelnost

Literatura, která otřásla světem

Na knižním trhu se objevila kniha Patricka Geryla „Proroctví Orionu“, vyd. v roce 2008 v českém překladu. Mnohým lidem vyrazila doslova dech. Autor své poznatky čerpal z dávných civilizací, zejména od Atlanťanů, kteří, jak sám tvrdí, předali poznatky starým Egypťanům, ale potom dospěl k názoru, že staří Mayové možná byli potomky Atlanťanů, ale to je jedno, rozkryl pro lidstvo strašlivá tajemství, které si tyto kultury a později i vlády, držely pod pokličkou. A když někteří lidé se začali o tyto informace zajímat, na stránkách, kde je kniha propagována, se objevila informace, že se zatím póly, podle nejnovějších poznatků, nepohnuly. Jediný objevený mayský text, který rok 2012 zmiňuje, je tzv. Monument 6 z jihomexického naleziště Tortuguero ve státě Tabasco. Poškození textu ale neumožňuje jeho jednoznačnou interpretaci.

Mayové jsou pobouřeni

Samozřejmě, že potomci Mayů jsou pobouřeni tím, že že někdo zneužil jejich tradice, které sice hovoří o tom, že dojde ke změnám a nepřejí se, aby na podkladě jejich textů kdokoliv po světě dále šířil strach a paniku. Vysvětlují, že datum 21, prosince 2012 symbolizuje jen konec jednoho světového cyklu (který podle nich trvá 144 000 dnů), po kterém dojde přetočení cyklu na bod „0“, který Mayové považují za posvátný. Sice upozorňují na katastrofy, které mohou nastat, všem zvláštní pozornost se upíná na začátek nové světové éry, která má nastat. Carlos Barrios, potomek dnešních Mayů z Guatemaly, o novém cyklu mayského kalendáře po roce 2012:

"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.”

Don Alejandro, další z potmků Mayů, říká:

"Nechceme žádné další války, žádnou další smrt, žádné další jaderné zkoušky, žádné další chemikálie, protože ničení naší planety je neúnosné! Pokud nezměníme své chování a nenastane-li změna v našem myšlení, dříve nebo později přijde úder, který bude mít za následek miliony a miliony ztracených životů." - Jak zlá může být doba kolem roku 2012, tedy do jisté míry záleží na nás samotných... "...Čas, který přichází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye), to je o radosti a štěstí...”

Mayové tedy nevidí důvod, proč se z nadcházejících změn strachovat. Rok 2012 pro ně představuje jen konec jedné éry se zahleděním na hmotné hodnoty a postup Země a obyvatel na ní do vyšší úrovně bytí, která bude charakteristická pro dobu po roce 2012...

V žádném případě nechci snižovat práci a výzkum amatérských badatelů a lidí, kteří se o tomto problému informují. Lidé si to rádi přečtou, protože mohou se dozvědět hodně zajímavých věcí, ale nesmí žít v úzkosti a obavách, že život na zemi se blíží ke konci. Každý si může zkoumat co chce a já každému přeji, aby ušlechtile trávil svůj čas, ale musí dodržovat etiku. Neděsit zbytečně lidi a seriózně o svých výzkumech psát s tím, že i ostatní lidé mají právo na svůj názor a mají právo o něm slušně diskutovat, pokud se o to zajímají.

Použitá literatura:

 1. TŘEŠŇÁK, Petr. Jak skončí svět. Respekt, 12 2009, roč. XX, čís. 52/53, s. 50–54. Dostupné online. ISSN 0862-6545.

 2. KRUPP, E. C.. The Great 2012 Doomsday Scare [online]. Sky & Telescope Magazine, 2009-09-11, [cit. 2010-01-09]. Dostupné online. (anglicky)

 3. Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012?

 4. ↑ ČTK. NASA: Konec světa v roce 2012 určitě nebude [online]. iHned.cz, 2009-11-10, [cit. 2010-01-09]. Dostupné online. (česky)

 5. 2012: Beginning of the End or Why the World Won't End? [online]. NASA, [cit. 2010-01-09]. Dostupné online. (anglicky)

 6. KREJČÍ, Jaroslav. Podle NASA v roce 2012 nic nehrozí - je to pravda nebo podvod? [online]. gnosis9.net, 2009-11-21, [cit. 2010-01-09]. Dostupné online.

 7. Transformace do vyšších energií a nejčastější příznaky vzestupu

 8. http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-3504993543400188326&hl=en&fs=true Dokument o Apokalypse v Bibli

 9. Rok 2012: Stane se tentokrát apokalypsa realitou? (1. část) Fenomén roku 2012 podle amatérského badatele J. Krejčího

 10. http://www.tipyainspirace.cz/astro/index.php?rub=veky Bude věk Vodnáře nebo Býka?

  Pokr.díl 3- 6.9.2010 17:39:24

Autor: Irena Aghová | pondělí 6.9.2010 0:00 | karma článku: 17.76 | přečteno: 5102x

Další články blogera

Irena Aghová

Společnost: Tmavé podzimní večery? Pojďme si číst ...

Napadlo Vás někdy, milí přátelé, že čtení je umění? A ne každý umí číst, aby vytěžil z textu knihy poslání. Než vznikne kniha, která se dostane čtenáři do ruky, podílí se na ní celá řada lidí. Umíte opravdu číst?

5.10.2017 v 17:59 | Karma článku: 6.36 | Přečteno: 112 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost : Půjdu k volbám

Předvolební čas je napjatý. Nejen pro občany, ale i pro politiky, kteří už dlouhodobě pracují v Parlamentu, na radnicích a Úřadech městských částí. Co od voleb očekáváme?

3.10.2017 v 15:25 | Karma článku: 10.08 | Přečteno: 343 | Diskuse

Irena Aghová

Povídka: Ztracená karta

Motto: Augustin: „Bůh by nám rád něco dal, ale nemůže, protože máme plné ruce – nemá prostě kam to dát.“

30.9.2017 v 11:26 | Karma článku: 6.13 | Přečteno: 175 | Diskuse

Irena Aghová

Společnost: Právo a řád po volbách

<p>Musím zkonstatovat s velkým potěšením, že politici v předvolebním čase ukazují svou vlídnou tvář. Český volič je zkušený a mazaný, stejně jako oni a přemýšlí, protože chce o něco ještě navíc, než jsou samozřejmé věci.</p>

26.9.2017 v 13:38 | Karma článku: 5.38 | Přečteno: 184 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Vlk

Můžou mít voliči různých stran spolu sex???

"Vladěnko já Ti ty volební lístky trochu vytřídím, abys nemusela moc dlouho přemýšlet. Ne, neboj žádná cenzura, jenom vyhodím komouše, fašouny, mimoně a podivíny."

18.10.2017 v 10:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Blog Info

Audio: Poslechněte si záznam čtení Davida Vlka

První přímý přenos blogů iDNES.cz je za námi. Technická chyba nám znemožnila publikovat slibovaný záznam čtení Davida Vlka, ale pro ty, kdo si o něj psali, máme dobrou zprávu.

18.10.2017 v 10:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Jana Slaninová

Den kdy zmizeli politici

Jedno ráno seděl investigativní novinář Mojmír u svého laptopu a hryzal si palec na pravé ruce. Popravdě už začínal panikařit. Už od půlnoci se u jednoho jím sledovaného politika nic nedělo!

18.10.2017 v 9:40 | Karma článku: 6.70 | Přečteno: 148 | Diskuse

Marek Renda

Chystá se bič na české lidi: Bude se jim připomínat spáchání cikánské genocidy

Českým lidem je třeba připomínat, že způsobili genocidu cikánů v Československu. Za tím účelem vznikne památník cikánského holocaustu v Letech u Písku. Ten si Češi sami zaplatí.

18.10.2017 v 9:02 | Karma článku: 29.47 | Přečteno: 607 |

Vratislav Kozak

Co možná nevíte o Pivovaru U Fleků

Pivovar U Fleků v Praze je vyhlášeným návštěvním místem v hlavním městě. Pivaři o něm říkají, že je známější než Hradčany.

18.10.2017 v 8:28 | Karma článku: 7.03 | Přečteno: 205 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.