R - zákon: O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

15. 11. 2011 12:21:01
Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2012 je velmi důležitý pro postižené odoby, které podle jeho principu, mají nárok (nikoliv právo) na dávky na zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení. Tento článek slouží k informaci a orientaci v novém zákoně, který bude účinný od 1. ledna 2012 a který si můžete vyhledat na Internetu a sledovat jeho novelizace. Také vás tímto odkazují na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, které je kompetentním orgánem.

Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2012

Předmět a cíl zákonné úpravy

Cílem zákonné úpravy je poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením.

Druhy dávek

Osobám se zdravotním postižením se poskytují tyto dávky: příspěvek na moblitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Kdo má nárok na příspěvek

Zákon vymezuje osoby, které mají na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně takto

  • osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle jiného právního předpisu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního předpisu,osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany podle jiného právního předpisu,
  • cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
  • občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
  • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
  • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného právního předpisu,a to, pokud má bydliště na území České republiky; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Když je dítě oprávněnou osobou

Pokud je dítě oprávněnou osobou dítě, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.

Kdo je příslušný rozhodovat

O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona rozhoduje Úřad práce České republiky _ krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "krajská pobočka Úřadu práce") a o odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Nárok na příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče a podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.

Prokazování splnění podmínek

Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Výše příspěvku na mobilitu

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč.
̈

Posuzování zdravotního stavu

Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace se pro nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje podle zákona o sociálních službách stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči. Pokud byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, vychází krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o příspěvku na mobilitu z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka Úřadu práce okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na pořízení motorového vozidla

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Pojem „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Příloha zákona

Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Zákon ovšem obsahuje ve svých zněních mnohem více úprav. Takže více informací získáte prostudováním celého znění zákona.

Autor: Irena Aghová | úterý 15.11.2011 12:21 | karma článku: 13.51 | přečteno: 2344x

Další články blogera

Irena Aghová

Placido Domingo a jeho zničená kariéra.

Hnutí MeeToo jistě mělo zpočátku úmysl, aby ženy nebyly obtěžovány návrhy mužů a tím i ponižovány jejich chováním, které těžce nesou a snižují jejich důstojnost. Tak to nějak chápu já.

10.10.2019 v 11:21 | Karma článku: 17.99 | Přečteno: 825 | Diskuse

Irena Aghová

Disertační práce pana dr.Ondráčka.

S údivem jsem zachytila v médiích článek o tom, že disertační práce měla určité nedostatky, které by mohly naplnit pojem "plagiát".

9.10.2019 v 17:07 | Karma článku: 11.28 | Přečteno: 761 | Diskuse

Irena Aghová

Za Karlem Gottem a o populární hudbě.

Jistě, že mnoho lidí vyjádřilo své pocity, když bylo oznámeno, že Karel Gott zemřel. I když každý víme, že život není věčný, přesto se nás vždy úmrtí někoho, kdo je nám něčím blízký, zarazí.

5.10.2019 v 11:14 | Karma článku: 12.83 | Přečteno: 326 | Diskuse

Irena Aghová

Generační boj o pracovní místa.

Následující úvaha je inspirována článkem o tom, co si mladá generace myslí o starší generaci ve věci pracovních míst. Skutečně zabírají starší lidé v důchodovém věku mladším pracovní místa?

30.9.2019 v 14:32 | Karma článku: 13.34 | Přečteno: 662 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jakub Beznoska

Město nepřizpůsobivým přidělilo byty...

...dům poté bude muset hlídat ostraha a bezpečnostní kamery.. Již z tohoto lze usuzovat, že se sociální projekt moc nepovedl.

21.10.2019 v 22:28 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jarka Jarvis

Oči jako rys

Oči jsou prý okna do duše. Nebo jako studánky - jen do nich plivnout, říkali chuligáni za mých mladých let. Ovšem časy se mění; křišťálové studánky, které si pamatuji, stačily od té doby vyschnout, a chuligáni?

21.10.2019 v 21:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Zakládám klub přátel CO2

Musím zcela zodpovědně říct, že CO2 je kamarád. Je to dokonce velmi důležitý kamarád. Protože například pivo bez CO2 by nebylo k pití. Víno také bez produkce CO2 nevyrobíte.

21.10.2019 v 19:41 | Karma článku: 27.46 | Přečteno: 351 | Diskuse

Jaroslava Indrová

Jak jsem dělala autoškolu

Autoškolu jsem dělala dálkově. V osmdesátých letech to šlo. Znamenalo to, že první pomoc a údržbu vozidla si nastuduji sama a místo výuky jsem si byla čtyřikrát napsat cvičně test. Povinně jsem musela absolvovat jízdy na trenažéru

21.10.2019 v 18:29 | Karma článku: 12.68 | Přečteno: 219 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Buď jsi velký nebo malý, aneb Toto není o pindících

Jiří Turnere díky za článek, fakt díky za ten výstižný název, ale i za samotný obsah, protože od včerejšího dne přemýšlím, jak nenápadně popsat nenávist a závist, kterou sleduji a cítím, i když už dávno na ni nereaguji, přesto....

21.10.2019 v 17:56 | Karma článku: 13.49 | Přečteno: 369 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz